UCHWAŁA Nr XLVI/329/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.11.2018 06:09
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.11.2018 06:09