UCHWAŁA Nr XLVI/330/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Uchwala się Statut Gminy Pruchnik, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr 280/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik oraz Uchwała Nr XLV/321/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiegoi wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16.11.2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Statutu Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.11.2018 06:10
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.11.2018 06:10