UCHWAŁA Nr XLVI/332/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie: ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r., poz. 1454 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Ustala się stawkę opłaty miesięcznej za pojemnik na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik:

  1. o pojemności 120 litrów – w wysokości 30,00 zł,
  2. o pojemności 240 litrów – w wysokości 55,00 zł,
  3. o pojemności 1100 litrów – w wysokości 350,00 zł.

§ 2.

Ustala się stawkę opłaty miesięcznej za pojemnik na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik:

  1. o pojemności 120 litrów – w wysokości 32,00 zł,
  2. o pojemności 240 litrów – w wysokości 57,00 zł,
  3. o pojemności 1100 litrów – w wysokości 360,00 zł,

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.11.2018 06:20
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.11.2018 06:20