UCHWAŁA Nr XLVI/325/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz.446) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 z póż. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 901 010,00zł, w tym:

 • dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu 700 000,00zł
 • odszkodowanie z PGNIG na remont drogi 16 000,00zł
 • podatek od środków transportowych 25 000,00zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń 20 000,00zł
 • wpływy z opłat za wodę i ścieki 130 000,00zł
 • pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Rozwienica 4 000,00zł
 • środki finansowe z FP na zatrudnienie asystenta rodziny 6 010,00zl

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 93 000,00zł, w tym:

 • dotacja celowa na remont drogi zniszczonych podczas klęski żywiołowej 63 000,00zł
 • opłat targowa 30 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie umowy z MS oraz porozumienia z PGNIG (ksero w załączeniu).

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 016 010,00zł, w tym:

 • zakup samochodu strażackiego 850 000,00zł
 • remont drogi 16 000,00zł
 • wykonanie opracowania raportu oddziaływana na środowisko 10 000,00zł
 • nadzór inwestorski przy konserwacji baszty 3 600,00zł
 • pomoc finansowa dla powiatu jarosławskiego 10 000,00zł
 • bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 80 800,00zł
 • oczyszczanie miast i wsi – zakup usług 5 000,00zł
 • dowóz osób niepełnosprawnych do SDS 4 000,00zł
 • pozostałe zadnia w zakresie administracji publicznej 600,00zł
 • pozostałe usługi na cmentarzach komunalnych 30 000,00zł
 • zatrudnienie asystenta rodziny 6 010,00zl

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 208 000,00zł, w tym:

 • budowa przyłączy kanalizacyjnych 208 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. 2 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.11.2018 06:02
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.12.2018 19:13