Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie nr 500230-N-2019 z dnia 2019-01-02 r.
 

Gmina Pruchnik: Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie ......................
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA PONIŻEJ.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2019 16:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż