ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

Znak sprawy: IZ 271/20/2018                                                                                         Pruchnik 27-12-2018 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ  Rozdział III pkt. 3 oraz § 3 ust. 2 Wzoru umowy , Zawracamy się  z prośbą o weryfikację deklarowanego zużycia w  przytoczonym rozdziale SIWZ wskazują Państwo 2 908 048 kWh, natomiast we wzorze umowy jest to 15 024 kWh. Prosimy o wskazanie prawidłowego deklarowanego zużycia.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż w treści SIWZ rozdział III punkt 3 szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 2 908 048,00 kWh. Natomiast wzory umów są 2 i łączne zapotrzebowanie również wynosi 2 908 048,00 kWh:

1 – umowa na Gminę Pruchnik – szacowane zapotrzebowanie wynosi 2 893 024,00 kWh,

2 –dla CKSiT - – szacowane zapotrzebowanie wynosi 15 024,00 kWh

Ponadto w/w zapotrzebowanie jest zgodne z Załącznikiem Nr 7 do siwz (Szczegółowe informacje o punktach poboru energii Excel – 4 arkusze)

 

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3 Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 6 ust. 3 umów.

 

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 7 Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy § 7  ust. 2 pkt g) Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wykonanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wzoru pełnomocnictwa stosowanego przez Wykonawcę. Według Zamawiającego treść i forma załączonego pełnomocnictwa są prawidłowe, co potwierdza fakt, iż załączone pełnomocnictwo nie było kwestionowane przez OSD.

 

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust.  1 pkt. c) Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności osób trzecich oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

§ 10 ust. 1c odwołuje się do § 8 ust. 2 wzoru umowy – „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii elektrycznej spowodowanych:

  1. działaniem siły wyższej,

  2. działaniem osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  3. awarią sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego,

  4. działaniem OSD nieuzgodnionym z wykonawcą”.

Zapis pozostaje bez zmian.

 

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust.  1 pkt. d) Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści:  „W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Odbiorca faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.”

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Zgodnie z § 42 pkt 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 poz. 1200): „W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, o ile umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowa kompleksowa nie stanowią inaczej, odbiorcom przysługują bonifikaty w następującej wysokości: za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki – w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1”.

Wzór umowy przewiduje inną sankcję za niedotrzymanie terminu rozpatrzenia reklamacji niż określoną w w/w rozporządzeniu, co w opinii Zamawiającego jest dopuszczalne w świetle zapisów rozporządzenia.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 7

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów sprzedażowych drogą korespondencyjną. Zwrot obustronnie podpisanych umów przez Wykonawcę musi umożliwić Zamawiającemu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w terminach zgodnych z ustawą Pzp.

 

Pytanie 8

Ze  względu na okres Świąteczny (25.12.2018 oraz 26.12.2018 r. – dni wolne od pracy), trudności z przygotowaniem oraz dostarczeniem  oferty  na dzień 28.12.2018 r. na godz .10.00 Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 4.01.2019 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Zamawiający przesunął termin składania ofert z 28-12-2018 do godziny 10:00 na 03-01-2019 r. do godziny 10:00

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2018 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia.

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2018 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż