ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

Znak sprawy: IZ 271/20/2018                                                                                         Pruchnik 27-12-2018 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury”.

 

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do powyższego przetargu, Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na 03-01-2019 r. do godz. 10.00 (szczegóły jak niżej). 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

SIWZ ROZDZIAŁ:

X  Opis sposobu przygotowania ofert

Punkt 10a

Było

zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kulturynie otwierać przed 28-12-2018 r. do godz. 10:05”

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

Otrzymuje brzmienie

zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kulturynie otwierać przed 03-01-2019 r. do godz. 10:05”

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Punkt 2 i 4

Było

Termin składania ofert upływa dnia 28-12-2018r. o godz. 10:00.

Zamawiający otworzy oferty jawnie w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 28-12-2018 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok.15 (sala narad - parter).

Otrzymuje brzmienie

Termin składania ofert upływa dnia 03-01-2019 r. o godz. 10:00.

Zamawiający otworzy oferty jawnie w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 03-01-2019 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok.15 (sala narad - parter).

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2018 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż