ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

Znak sprawy: IZ 271/2/2019                                                                                           Pruchnik 08-01-2019 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3.  Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zapisy § 6 ust. 3  wzoru umowy  wynikają z § 11 ust. 1 pkt. 1.6 wzoru umowy. Ponadto zmiana, o której mowa w § 6 ust. 3 może dotyczć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia. Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów w załączniku nr 6 do SIWZ – WZORY UMÓW.

 

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 7. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 7  ust. 2 pkt g). Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wykonanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru pełnomocnictwa stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wzoru pełnomocnictwa stosowanego przez Wykonawcę. Według Zamawiającego treść i forma załączonego pełnomocnictwa są prawidłowe, co potwierdza fakt, iż załączone pełnomocnictwo nie było kwestionowane przez OSD.

 

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust.  1 pkt. c). Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności osób trzecich oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów.

Odpowiedź na zapytanie nr 4

§ 10 ust. 1c odwołuje się do § 8 ust. 2 wzoru umowy – „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii elektrycznej spowodowanych:

 1. działaniem siły wyższej,
 2. działaniem osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 3. awarią sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego,
 4. działaniem OSD nieuzgodnionym z wykonawcą”.

Zapis pozostaje bez zmian.

 

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust.  1 pkt. d). Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści:  „W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Odbiorca faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.”

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zgodnie z § 42 pkt 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 poz. 1200): „W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, o ile umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowa kompleksowa nie stanowią inaczej, odbiorcom przysługują bonifikaty w następującej wysokości: za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki – w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1”.

Wzór umowy przewiduje inną sankcję za niedotrzymanie terminu rozpatrzenia reklamacji niż określoną w w/w rozporządzeniu, co w opinii Zamawiającego jest dopuszczalne w świetle zapisów rozporządzenia.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 

Pytanie6

Dotyczy wzoru umowy § 10. Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Wprowadzanie kar wynika z uprawień Zamawiającego, który działa w interesie publicznym. Nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostek organizacyjnych, ale przede wszystkim całej wspólnoty samorządowej. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają również za zadanie zdyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy a tym samym zabezpieczyć interes Gminy Pruchnik. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka, dodatkowo Zamawiający uważa, że kary nie są rażąco wysokie i nie będą mieć negatywnego wpływu na wycenę przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 7

Dotyczy Zał. Nr 2 do SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie zmiany umożliwiającej wpisanie odrębnych cen na poszczególne lata i grupy taryfowe:

Okres sprzedaży

Grupa taryfowa

Cena

jednostkowa netto w zł za 1 kWh*]

Szacunkowa ilość energii w okresie obowiązywania umowy w kWh

Wartość

netto dostaw w zł

 

 

01.04.2019 - 31.12.2019

B11

 

 

 

B21

 

 

 

C11

 

 

 

C21

 

 

 

01.01.2020 - 31.12.2020

B11

 

 

 

B21

 

 

 

C11

 

 

 

C21

 

 

 

 

01.01.2021- 31.03.2021

 

B11

 

 

 

B21

 

 

 

C11

 

 

 

C21

 

 

 

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany, zmodyfikowany załącznik nr 2 oraz załącznik nr 6 do SIWZ  (2szt.) w załączeniu do odpowiedzi.

 

Pytanie 8

 1. Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?

A) Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

1. nazwa i adres firmy;

2. nr NIP jednostek podległych;

3. opis punktu poboru;

 1. adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
 2. moc umowna;
 3. numer licznika; numer ewidencyjny PPE
 4. Operator Systemu Dystrybucyjnego;
 5. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
 6. numer aktualnie obowiązującej umowy
 7. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
 8. planowane roczne zużycie energii;
 9. grupa taryfowe (nowa i obecna);
 10. czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy i jaki jest termin wypowiedzenia umów kompleksowych;

B)    dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

 1. pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

15.dokument nadania numeru NIP;

16.dokument nadania numeru REGON;

17.KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka.

Wyłoniony Wykonawca będzie postępował  do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dokumentu potwierdzającego umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, iż OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem, czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy. Ponadto, infrmujemy, iż w przypadku podania w czasie procesu zmiany sprzedawcy błędnych danych, Wykonawca ma 5 dni roboczych na ewentualne poprawienie danych u OSD. W przypadku informacji od OSD o niezgodności Wykonawca winien przekazać niezwłocznie Zamawiającemu taką informację, a Zamawiający przekaże dane zaktualizowane.

 

Pytanie 9

Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów sprzedażowych drogą korespondencyjną. Zwrot obustronnie podpisanych umów przez Wykonawcę musi umożliwić Zamawiającemu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w terminach zgodnych z ustawą Pzp.

 

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 1 wzoru umowy  ust.15 o następującym brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym”. Zapis ten ma na celu jednoznaczne wskazanie, że Wykonawca powinien doliczać podatek akcyzowy do ceny energii elektrycznej sprzedawanej na podstawie tej umowy.

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgodny na dodanie zapisów do umowy proponowanych przez Wykonawcę. Ponadto w dokumentacji SIWZ Zamawiający, informuje potencjalnych Wykonawców, że:

 1. Na cenę dostawy składa się całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące w wykonaniu…”
 2.  
 3. cena jednostkowa netto powinna uwzględniać wszystkie niezbędne koszty mające wpływ na cenę, w tym m.in. opłatę handlową

Pytanie 11

Czy na etapie zadawanych pytań Zamawiający przedstawić może tabelę obrazującą wykaz punktów poboru energii elektrycznej zawierającą adres, nazwę obiektu, numer licznika, grupę taryf, moc umowną, zużycie energii, nr PPE ( wzór umowy par 1 ust 6)

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Zamawiający nie będzie ponownie przedkładał na etapie zadawanych pytań tabeli z w/w danymi ponieważ szczegółowe informacje o punktach poboru energii, ich danych technicznych, grupach taryfowych oraz szacowanym zużyciu rocznym energii, znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ.

 

Pytanie 12

Czy grupy taryf, które wskaże Zamawiający są dostosowane do TPA? Czy Zamawiający zobowiązuje się dostosować do czasu rozpoczęcia realizacji umowy?

Odpowiedź na zapytanie nr 12

Układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupach taryfowych wskazanych przez Zamawiającego są dostosowane do zasady TPA.

 

Pytanie 13

Wykonawca wnioskuje (SIWZ pkt 11.1 str 4 oraz wzór umowy par 1 ust 14)  o zmniejszenie do 10% zamówienia podstawowego zwiększającego punkty poboru energii. "Wykonawca wyjaśnia, że Zamawiający powinien posiadać wiedzę, jakie inwestycje podłączenia nowego punktu poboru realizuje lub planuje realizować. zgodnie z art. 29 ustawy PZP obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia, w tym także ilości punktów poboru oraz planowanego zużycia energii elektrycznej. Tak przedstawiony przez Zamawiającego zapis nie pozwala Wykonawcy odpowiednio skalkulować ceny oferty.

Odpowiedź na zapytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu (wzór umowy par 6 ust 3,) – proponuję następujący zapis  „Cena określona w par 6 ust 2 pozostanie niezmienna w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem prawa majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Odpowiedź na zapytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie 15

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu (wzór umowy par 6 ust 7) – proponuję zapis „Należności wynikające z faktur VAT są płatne  w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT”. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust 5 pkt 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje  z chwilą wystawienia faktury. 

Odpowiedź na zapytanie nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie 16

Czy Zamawiający zaakceptuje wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę – dokument w załączeniu. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku barku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na zapytanie nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wzoru pełnomocnictwa stosowanego przez Wykonawcę. Według Zamawiającego treść i forma załączonego pełnomocnictwa są prawidłowe, co potwierdza fakt, iż załączone pełnomocnictwo nie było kwestionowane przez OSD.

 

Pytanie 17

Czy Zamawiający zaakceptuje sytuację ważności polisy na okres krótszy niż realizacja umowy? Przed terminem ważności polisa jest automatycznie przedłużana na okres kolejnego roku (wzór umowy par 15).

Odpowiedź na zapytanie nr 17

TAK.

 

Pytanie 18

W myśl artykułu 38 pkt 6 ustawy zamówień publicznych zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Proponujemy termin składania ofert na 18.01.2019

Odpowiedź na zapytanie nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki:

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ  nr 2 i 6 (2szt.)

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia.

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2019 10:44