POSTĘPOWANIE NA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Ogłoszenie nr 510007251-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Gmina Pruchnik: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500463-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540000676-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZ 271/2/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury”. 2. Szczegółowe informacje o punktach poboru energii, ich danych technicznych, grupach taryfowych oraz szacowanym zużyciu rocznym energii, znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ. 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 2 908 048,00 kWh i ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobrana przez zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych. 4. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii według cen określonych w kosztorysie ofertowym. 5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez zamawiającego przewidywanej ilości energii. 6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm. ) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 7. Wybrany wykonawca w niniejszym postępowaniu, w imieniu i na rzecz zamawiającego jako pełnomocnik umocowany stosownym pełnomocnictwem, jest zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w przypadku braku takiej umowy dla danego punktu poboru. Niniejsza umowa nie obejmuje czynności związanych z dystrybucją energii elektrycznej, wchodzących w zakres odrębnych umów związanych ze świadczeniami usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucji (zwanego dalej ”OSD”), a jedynie do reprezentowania na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zamawiającego przed OSD w procesie zawierania umów o świadczenie usług dystrybucyjnych. Usługi dystrybucji są świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie Oddział Zamość. 8. Dla realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca musi mieć zawartą ważną umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucji, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektów należących do Gminy Pruchnik. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia OSD zawartej z zamawiającym umowy sprzedaży energii elektrycznej w imieniu zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa. 10. Energię elektryczną zamawiający będzie zużywał na potrzeby działalności własnej jako odbiorca końcowy. 11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o których mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 11.1. Zastosowanie przez zamawiającego prawa opcji związane jest z przewidywanym przez zamawiającego zwiększeniem punktów poboru energii, zużyciem energii elektrycznej na poziomie wyższym niż założony - przewiduje się 20 % zamówienia podstawowego. 11.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 11.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji możliwe będzie w terminie określonym w § 5 umowy. 11.4. O zastosowaniu prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. 11.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93.ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: W w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE NA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2019 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż