Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie nr 510009235-N-2019 z dnia 15-01-2019 r.

Gmina Pruchnik: Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500230-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZ 271/1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Zakres zamówienia obejmuje: Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych: - benzyny bezołowiowej Pb 95 - ok. 5 386,00 litrów - oleju napędowego ON - ok. 36 400,00 litrów 2) Zamawiający zastrzega, że w/w ilości dostaw, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 3) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w przypadku zamówienia mniejszej ilości paliw. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości poszczególnych paliw maksymalnie o +/-20 %. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie min. 80% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym uwzględniającej stały upust (rabat w zł)zaproponowany przez Wykonawcę. 4) Warunki zakupu paliwa: a) tankowanie do baków pojazdów samochodowych, b) tankowanie do kanistrów w przypadku paliwa przeznaczonego do sprzętu Zamawiającego 5) Rozliczenie pobranych paliw będzie odbywać się dwa razy w miesiącu: 1) za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca 2) za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09100000-0

Dodatkowe kody CPV: 09132100-4, 09134100-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 172576.18
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: FHU „BiS” Bożena Kuźma
Email wykonawcy: kuzma6304@wp.pl
Adres pocztowy: Pruchnik ul. Bieszczadzka 1A
Kod pocztowy: 37-560
Miejscowość: Pruchnik
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 211546.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 211546.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 211546.66
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2019 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż