UCHWAŁA Nr III/10/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 8 ust 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.) oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r. poz. 1007),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Uchwała podwyższa kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określa zasady zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych uchwałą nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r. poz. 1007).

§ 2.

Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określa zasady zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych uchwałą nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

§ 3.

Nie żąda się zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 247/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w zakresie dożywiania

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.12.2018 07:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.12.2018 07:00