UCHWAŁA Nr III/11/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r, poz 1007) na wniosek Burmistrza Pruchnika,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Przyjmuje się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 252/XXXIII/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.12.2018 07:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak