Nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUCHNIKU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUCHNIKU

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju UE lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. wykształcenie–spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  • ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
  • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,
  • spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z pózn.zm),
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. pełna zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność sądowa za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej,
 2. znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzeń do ustawy,
 3. znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 6. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 7. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 8. znajomość obsługi programów komputerowych WINDOWS XP, pakietu Microsoft Office,
 9. komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole dokładność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność.

III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 4. sporządzanie kontraktów socjalnych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu dla tych osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 7. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 8. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup, środowisk społecznych,
 9. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami, instytucjami w zakresie organizowania pomocy
 11. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 12. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 13. praca w rejonie opiekuńczym wskazanym przez kierownika, ustalenie planu pomocy osób korzystających z pomocy, prowadzenie akt indywidualnych osób korzystających z pomocy,
 14. sporządzanie sprawozdawczości z rejonu swojego działania,
 15. praca w Zespole Interdyscyplinarnym i udział w powołanych grupach roboczych.
 16. obsługa systemu„ POMOST Std”, w szczególności:
  • wprowadzanie danych rodzin korzystających z pomocy społecznej,
  • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
  • przygotowywanie sprawozdawczości,
 17. kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum Vitae,
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 10.  w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez OPS Pruchnik proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez OPS Pruchnik przez okres najbliższych 6 miesięcy

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 9) do 10) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

’O - Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez OPS Pruchnik przez okres najbliższych 6 miesięcy.

O - ’Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat ,
 2. miejsce pracy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku,
 3. umowa o pracę na zastępstwo

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje na temat naboru na w/w stanowisko można uzyskać pod nr tel. 16 6236116.

Aplikacje, które wpłyną po niżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą wiążącym terminem jest data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku a nie data nadania. Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składa w terminie do dnia 26.02.2019 r. do godz. 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój nr 12, parter

Urząd Miejski w Pruchniku w zaklejonych kopertach z umieszczonym na kopercie napisem dopiskiem : „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku ’’ lub przesłać listem poleconym na adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik.

IX. Inne informacje:

 1. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zatrudnienie osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
 2. nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  • pierwszy etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów,
  • drugi etap – komisja konkursowa przeprowadzi indywidualną rozmowę z kandydatem.
   Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu, o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.pruchnik.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.
 4. osoba wybrana w wyniku konkursu przed zawarciem umowy o pracę zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku
Marta Wałach

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) , informuję , że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37 – 560 Pruchnik tel. 16 623 61 16
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych – iod@gminapruchnik.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia naboru ,
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych , ich sprostowania , usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ,
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.02.2019 21:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż