Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy pomocowych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Pruchnika ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko
ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy pomocowych

Wymiar etatu: 1/1

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe techniczne (preferowany kierunek – budownictwo),
 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej półroczny staż w wykonawstwie w branży budowlanej lub projektowej, co najmniej roczny staż w jednostkach administracji publicznej,
 3. znajomość zagadnień związanych z budową i projektowaniem obiektów kubaturowych,
 4. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz umiejętność weryfikacji dokumentacji na etapie postępowania przetargowego,
 5. umiejętność pisania wniosków o dofinansowanie,
 6. umiejętność kosztorysowania robót (obsługa programu Norma PRO),
 7. biegła znajomość programu do projektowania (np. AUTOCAD),
 8. biegła obsługa komputera (aplikacji MS OFFICE, poczta elektroniczna, internet),
 9. umiejętność obsługi plotera oraz skanera wielkoformatowego,
 10. umiejętność komunikacji i efektywnej organizacji czasu pracy,
 11. znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie administracji publicznej i samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo budowlane,
 12. prawo jazdy kat. B,
 13. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz.1260 z późn. zm.),
 14. pełna zdolność do czynności prawnych,
 15. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe,
 16. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 17. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność posługiwania się instrumentami geodezyjnymi np. niwelator.
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Odporność na stres,
 4. łatwość podejmowania decyzji,
 5. umiejętność negocjowania,
 6. dokładność i terminowość,
 7. znajomość procesów związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

III. Do głównych zadań na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji i robót remontowych na obiektach gminnych, w szczególności:
  • analiza możliwości uzyskania dofinansowania na konkretne przedsięwzięcie,
  • sporządzanie wniosków o dofinansowanie,
  • kompletowanie niezbędnej dokumentacji do składanych wniosków,
  • kosztorysowanie wymaganego zakresu robót,
 2. zawiadamianie właściwych organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 3. zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu remontu, a w przypadku nałożenia takiego obowiązku występowanie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
 4. dokonywanie w imieniu inwestora odbioru do użytkowania obiektu budowlanego wraz z dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą, a także wszystkich innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu,
 5. rozliczanie robót budowlanych,
 6. przygotowanie merytoryczne materiałów do zamówień publicznych w zakresie opracowania przedmiarów robót, kosztorysów, STWiOR
 7. udział w pracach komisji przetargowej na roboty budowlane i remontowe zgodnie z ustawą zamówień publicznych,

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony – max. 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 3.  Zasady wynagradzania – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Pruchniku,
 4. Praca biurowa i w terenie.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 3. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku w zaklejonej kopercie, w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy pomocowych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Pełny wykaz kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczony zostanie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku (www.pruchnik.bip.info.pl) w terminie do dnia 25 lutego 2019 r., wraz z informacją o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na wskazanej stronie BIP i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pruchniku w terminie do 14 dni od zakończenia procedury naboru (w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata) lub w terminie do 14 dni od zatrudnienia wybranego kandydata.

Osoba wyłoniona z konkursu może zostać zatrudniona na jednym ze stanowisk urzędniczych (w zależności od posiadanego stażu pracy).

Ponadto informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie wynosi mniej niż 6 %.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy pomocowych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.02.2019 21:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż