UCHWAŁA Nr IV/16/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz 994 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz 2137 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychi Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Harmonogram działań i podział budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 finansowane są z budżetu Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr/260/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.01.2019 07:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.02.2019 20:15