ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00

Znak sprawy: IZ 271/3/2019                                                                                           Pruchnik 21-02-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej przewidziano zaprojektowanie rowów krytych z rur PEHD. Prosimy o sprecyzowanie wymagań dla tych rur, gdyż na rynku występuje wiele produktów o różnej konstrukcji i zgodności z różnymi normami. Ujednolicenie wymagań pozwoli wszystkim oferentom na złożenie porównywalnych i konkurencyjnych ofert wg takich samych kryteriów.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Kolektory DN600-DN1800 projektuje się z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych zgodnych z normą PN-EN 13476-2 typ A2. Rury, w tym ich połączenia muszą posiadać rzeczywistą sztywność obwodową nie mniejszą od wartości nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzoną badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. Rury muszą posiadać trwałe oznakowanie zawierające min. nazwę producenta, średnicę nominalną, symbol surowca oraz klasę sztywności obwodowej. Rury zaprojektowano w technologii połączeń przy pomocy złączki kielichowej lub spawania ekstruzyjnego. Elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną (lub Krajową Ocenę Techniczną) ITB oraz IBDiM, z których musi wynikać możliwość stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej.

Pytanie 2

Czy jako alternatywę dla rur PEHD Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania, np. rury PP zgodne z PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1 ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza rury PP zgodne z PN-EN 13476-2 typ A1 lub PN-EN 1852-1 dla średnicy DN200-Dn500. Kolektory DN600 i większe należy wykonać w technologii PEHD zgodnie z podanymi wytycznymi.

Pytanie 3

Czy Inwestor dopuszcza zastępcze zastosowanie rur proponowanych w dokumentacji -HDPE, na rury z polipropylenu z wewnętrzną wkładka z zachowaniem parametru SN8?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Kolektory DN600-DN1800 projektuje się z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych zgodnych z normą PN-EN 13476-2 typ A2. Rury, w tym ich połączenia muszą posiadać rzeczywistą sztywność obwodową nie mniejszą od wartości nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzoną badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. Rury muszą posiadać trwałe oznakowanie zawierające min. nazwę producenta, średnicę nominalną, symbol surowca oraz klasę sztywności obwodowej. Rury zaprojektowano w technologii połączeń przy pomocy złączki kielichowej lub spawania ekstruzyjnego. Elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną (lub Krajową Ocenę Techniczną) ITB oraz IBDiM, z których musi wynikać możliwość stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej.

Zamawiający dopuszcza rury PP zgodne z PN-EN 13476-2 typ A1 lub PN-EN 1852-1 dla średnicy DN200-Dn500. Kolektory DN600 i większe należy wykonać w technologii PEHD zgodnie z podanymi wytycznymi.

Pytanie 4

Jaki jest rozstaw słupków dla zastosowanych barier SP06?l

Odpowiedź na pytanie nr 4

Rozstaw słupków co 2 m.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2019 08:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż