Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr V/19/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1821) oraz art. 6 ust. 12ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 1 i § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 59 620,00zł, w tym;
    • dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 9 720,00zł,z przeznaczeniem na funkcjonowanie DDS
    • dotacja z MS i T na zrealizowany w 2018 program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (OSA) 49 900,00zł
  2. Dokonuje się zmiany pomiędzy poszczególnymi źródłami dochodów (zwroty świadczeń z odsetkami) w ramach działalności OPS na kwotę 22 090,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 59 620,00zł,  w tym;

  • funkcjonowanie bieżące placówki Senior + 9 720,00zł
  • opracowanie dokumentacji do realizacji zadania Grota solna 15 000,00zł
  • zakup wyposażenia do obsługi rady 20 140,00zł
  • remont budynków socjalnych 14 760,00zł

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.02.2019 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż