Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 24 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 66/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 24.10.2018

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 282/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedmiot i zakres konsultacji

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, zwanego dalej „Programem”.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§ 2.

Organizacja konsultacji

 1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Pruchnik.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 24 października 2018 r.
 3. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 2 listopada 2018 r.
 4. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w następujący sposób:
  a) poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminapruchnik.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego wskazanego formularza konsultacyjnego, podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentacji);
  b) osobiście – poprzez złożenie formularzy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
 5. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna tut. Urzędu sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach, wymienione w § 2 ust. 1 i przedkłada je do rozpatrzenia przez Burmistrza Pruchnika wraz z propozycją ustosunkowania się do przedłożonych stanowisk.
 6. Burmistrz Pruchnika po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie Programu.
 7. Informacja o wynikach konsultacji wraz z zestawieniem uwag oraz uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3.

Postanowienia końcowe

 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w niniejszym Zarządzeniu.
 2. Nieprzedłożenie przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 stanowisk w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 i 3 niniejszego Zarządzenia, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 24 października 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2018 21:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż