IZ 271/3/2019                                                                                                           Pruchnik, dnia 28-02-2019 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00”

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 28-02-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 6 000 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Gwarancja
i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności

1

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,

36-040 Boguchwała

6 280 707,09

5 lat

31-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

7 199 461,81

5 lat

31-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

3

Bieżące Utrzymanie Dróg
Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37-755 Krzywcza

6 341 796,73

5 lat

31-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

4

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A

37-560 Pruchnik

6 540 920,51

5 lat

31-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

5

Konsorcjum firm:

Lider-PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner-PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

7 490 828,55

5 lat

31-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

6

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

5 566 529,33

5 lat

31-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:28.02.2019 13:29
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:28.02.2019 13:29