Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 10/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.02.2019

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.

Na podstawie § 2, § 7 oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136 ) w związku z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 późn. zm. ), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół/placówek, po uzyskaniu pozytywnej opinii ZO ZNP w Pruchniku – zarządzam, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Pruchnik na 2019 rok wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie: 60 743 zł.

§ 2.

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik na 2019 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 3.

Wyodrębnione w budżecie Gminy Pruchnik środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku przeznacza się na:

 1. częściowe dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zgodnie z potrzebami danej szkoły/przedszkola, w której nauczyciel lub dyrektor jest zatrudniony,
 2. częściowe lub całkowite dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
 3. częściowe lub całkowite pokrycie opłat za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 4. koszty przejazdów nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje,
 5. koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

§ 4.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia w danej jednostce, istnieje możliwość przenoszenia ich w trakcie roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomiędzy poszczególne formy dofinansowania do wysokości 30 %.

 § 5.

Ustala się na rok 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie w wysokości do 50 % kwoty tej opłaty (czesne), nie większej jednak niż 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) dla jednego nauczyciela za semestr.

§ 6.

Ustala się w 2019 roku następujące specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane:

 1. doradztwo zawodowe,
 2. organizacja i zarządzanie placówką oświatową,
 3. oligofrenopedagogika,
 4. podstawy programowania,
 5. terapia pedagogiczna,
 6. pedagogika specjalna – kier. autyzm,
 7. doskonalenie zawodowe dla sekcji: flet, klarnet, trąbka, akordeon i fortepian - dot. szkoły muzycznej,
 8. w szczególnie uzasadnionych przypadkach inne specjalności, wynikające z  nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb edukacyjnych  szkoły/przedszkola.

§ 7.

Ustala się w 2019 roku następujące formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:

 1. studia podyplomowe,
 2. kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
 3. seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, szkolenia, konferencje szkoleniowe.

§ 8.

Dofinansowania udziela dyrektor szkoły/przedszkola w oparciu o przyjęte priorytety na uzasadniony wniosek nauczyciela, a dyrektorowi zgodę na dofinansowanie doskonalenia udziela Burmistrz Pruchnika.

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół/przedszkola i inspektorowi d/s oświaty Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2019 19:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż