Zarządzenie Nr 14/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 18.03.2019

w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

 1.  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce,
 2.  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku,
 3.  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisje konkursowe w celu przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Kramarzówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku oraz Szkoły Podstawowej w Świebodnej, na podstawie aktów wyboru przedstawicieli poszczególnych organów.

§ 2.

W skład komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, Kramarzówka 98, powołuję następujące osoby:

 1. Robert Grządziel - przedstawiciel Gminy Pruchnik,
 2. Wiesław Jamrozik - przedstawiciel Gminy Pruchnik,
 3. Agnieszka Wojdyła - przedstawiciel Gminy Pruchnik,
 4. Bernadeta Jasińska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 5. Augustyn Jędruchów - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 6. Tomasz Wyszatycki - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 7. Cecylia Bratkowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 8. Jadwiga Świst - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 9. Sylwia Sitko - przedstawiciel Rady Rodziców,
 10. Ewa Przepaśniak - przedstawiciel Rady Rodziców,
 11. Grażyna Jazienicka - przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP.

§ 3.

 W skład komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku, ul. Świętego Floriana 17, powołuję następujące osoby:

 1. Robert Grządziel - przedstawiciel Gminy Pruchnik,
 2. Wiesław Jamrozik - przedstawiciel Gminy Pruchnik,
 3. Agnieszka Wodyła - przedstawiciel Gminy Pruchnik,
 4. Bernadeta Jasińska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 5. Augustyn Jędruchów - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 6. Tomasz Wyszatycki - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 7. Zdzisława Dybisz-Kubas - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 8. Alicja Jarosz - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 9. Leszek Czarnejko - przedstawiciel Rady Rodziców,
 10. Rafał Tuleja - przedstawiciel Rady Rodziców,
 11. Grażyna Jazienicka - przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP

§ 4.

 W skład komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej, Świebodna 19, powołuję następujące osoby:

 1. Robert Grządziel - przedstawiciel Gminy Pruchnik,
 2. Wiesław Jamrozik - przedstawiciel Gminy Pruchnik,
 3. Agnieszka Wojdyła - przedstawiciel Gminy Pruchnik,
 4. Bernadeta Jasińska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 5. Augustyn Jędruchów - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 6. Tomasz Wyszatycki - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 7. Stanisława Barszczak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 8. Agnieszka Raba - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 9. Izabela Sołtysiak - przedstawiciel Rady Rodziców,
 10. Katarzyna Bielka - przedstawiciel Rady Rodziców,
 11. Grażyna Jazienicka - przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP.

§ 5.

Wyznaczam Pana Roberta Grządziela na Przewodniczącego Komisji Konkursowych.

§ 6.

Tryb i zasady pracy Komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.03.2019 08:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.03.2019 08:45