Ogłoszenie otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Pruchnik, dnia 22-03-2019 r.

 

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Burmistrz Pruchnika ogłasza otwarty nabór na partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr konkursu RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. D.U. z 2018 poz. 1431 ze zm.).

 

Głównym celem realizacji projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Pruchnik bezpieczeństwa w sytuacji klęsk żywiołowych, zagrożeń pożarowych, technicznych, chemicznych itp. poprzez zakupu pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty (formularz ofertowy) zgodnie z zapisami Regulaminu na adres: Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik lub przesłać na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12-04-2019 roku do godziny 14.

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „Nabór na partnera do projektu
w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń typ 4 programu RPO WP. Nie otwierać przed 12-04-2019 roku do godziny 14.05".

 

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu wraz z załącznikami zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku zgodnie z zapisami §3 Zarządzenia nr 16/2019 Burmistrza Pruchnika z dnia 18 marca 2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12-04-2019 roku o godzinie 14.05.

Załączniki:

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Pruchnika z dnia 18-03-2019 r.

Regulamin otwartego naboru partnerów projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Formularz oferty

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Informacji na temat prowadzonego naboru udziela Pani Agnieszka Wojdyła – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pod nr telefonu 16/6236113, e-mail:awojdyla@pruchnik.hg.pl.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2019 15:48