Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 18 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 16/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 18.03.2019

w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Typ projektu: Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP - Konkurs nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018r. poz. 1431 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Typ 4 projektu: Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP.
  2. Nabór dotyczy partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione wart. 3 ust. l pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późno zm.), spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z "Regulaminem otwartego naboru partnerów projektu" stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.

§ 2.

Powołuję komisję ds. wyboru partnera projektu w składzie:

  1. Justyna Gębalik – Przewodniczący Komisji
  2. Renata Kasprzyk – Sekretarz Komisji
  3. Józef Szkoła – Członka Komisji
  4. Agnieszka Wojdyła – Członek Komisji
  5.  

§ 3.

Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Pruchniku poprzez podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 18 marca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.03.2019 23:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż