Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice

Ogłoszenie nr 538073-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.
 

Gmina Pruchnik: Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie...........................
 
Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu znajduje się do pobrania poniżej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2019 16:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż