Dostawa materiałów budowlanych do OSP Rozbórz Długi

GK 3410/9/2007

                                                                                                               Pruchnik   19-04-200705

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia:

 dostawa  materiałów : posadzkowych, ściennych, elewacyjnych, drogowych i

              chodnikowych do remizy OSP w Rozborzu Długim

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

     Gmina Pruchnik

    Ul Rynek 1

    37-560  Pruchnik

     www.pruchnik.bip.info.pl

     E-mail : ugpruchnik@post.pl

     Godziny urzędowania  w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 14:00

2) Określenie trybu zamówienia:

     Tryb: przetarg  nieograniczony

3)   Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych    warunków zamówienia; www. Pruchnik.bip.info.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji

       o    możliwości składania ofert częściowych:

 Przedmiotem zamówienia jest : dostawa  materiałów : posadzkowych, ściennych,

   elewacyjnych, drogowych i chodnikowych do remizy OSP w Rozborzu Długim

                    Część 1

   Dostawa materiałów posadzkowych i ściennych w tym      

Płytki ścienne 20x25 gat I

Podkład pod tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy gr ziarna 1,2-2mm

Farba olejna nawierzchniowa

Płytka gresowa 30x30cm

Płytka gresowa ryflowana 30x30

Klej do płytek zwykły

Klej do gresów wodoodporny,   

                        mrozoodporny

Fuga do płytek

Fuga do płytek wodoszczelna

        

Szczegółowe ilości zawiera wykaz szczegółówy  w załączniku  nr1 ( Excel) do siwz

             

             Część 2

   Dostawa materiałów elewacyjnych  w tym

Narożnik aluminiowy z siatką

Klej do zatapiania siatki i styropianu

Podkaład pod tynk akrylowy

Tynk akrylowy gr ziarna do 2mm baranek

podkład pod tynk mozaikowy gr ziarna

                           od1,2-2 mm

Taśma malarska szer 5 cm

Impregnat do drewna (drewnochron)

Szczegółowe ilości zawiera wykaz szczegółowy w załączniku  nr1 ( Excel) do siwz

             Część 3

       Dostawa materiałów  drogowych i chodnikowych  : 

                  

Krawężnik       100x30x15 cm  Typ II

Obrzeże szare 100x20x6 cm Typ II

Obrzeże szara 100x25x8 cm  Typ II

Kostka brukowa NOSTASLIT gr 8 cm paleta I szara

Kostaka brukowa NOSTALIT gr 4 cm paleta I  szara

Szczegółowy ilości zawiera wykaz szczegółowy w załączniku  nr1 ( Excel) do siwz

     

  Materiały muszą  spełniać wymagania polskich norm

 

Zamawiający   dopuszcza  składanie ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:

 1/  26262000-2,   28811200-2,     24312200-6

 2/  24620000-6 ,  26263200-1,

 3/  28813100-5

 Zamawiający  przewiduje zakupu zamówień uzupełniających o których mowa

                           w art. 67 ust 1 pkt. 7

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający  nie  dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia ; od podpisania umowy  do 17-05-2007.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

      - Spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust 1 i 2 oraz nie podleganiu wykluczeniu

      z      postępowania na podst. art. 24 upzp  oraz  złożenie dokumentów wymienionych

       w pkt VI siwz,

     

Ocena spełnienia warunków  wymaganych od oferentów zostanie dokonana

  wg formuły „ spełnia-nie spełnia”

8) Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie żąda od wykonawców  wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

 Cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 15

   do dnia 2007-04-27 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Gminy Pruchnik, ul Rynek 1 , 37-560 Pruchnik, pokój nr 9

   do dnia 2007-04-27 do godz. 10:05

                         

12) termin związania ofertą

Okres: ilość dni 30

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z wykonawcami

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 Zamawiający nie przewiduje zakupów w formie „ dynamicznego systemu zakupów

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

jt Gminy Pruchnik

Wójt Gminy Pruchnik

Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów budowlanych do OSP Rozbórz Długi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2007 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż