Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +

Ogłoszenie nr 539151-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.
 

Gmina Pruchnik: Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie.............................................................
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMOWIENIU ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA PONIŻEJ

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.04.2019 17:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż