Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 23/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 29.04.2019

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku, z zakresu:
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 2.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku;
  • na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl;

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2019 19:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż