Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z póź. Zmianami) art. 4 ust. 1 pkt 14, art. 11 ust. 1 pkt 2m i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873 z póź. zmianami, oraz art. 5 ust. 4 z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Pruchnik

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. Zadanie nr 1 – “Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik”
  Zakres zadania
  1. Organizacja zajęć sportowych
  2. Organizacja zawodów sportowych
  3. Zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów
 2. Zadanie nr 2 – “Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka”
  Zakres zadania
  1. Organizacja zajęć sportowych
  2. Organizacja zawodów sportowych
  3. Zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów
 3. Zadanie nr 3 – “Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice”
  Zakres zadania
  1. Organizacja zajęć sportowych
  2. Organizacja zawodów sportowych
  3. Zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów
 4. Zadanie nr 4 – “Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi”
  Zakres zadania
  1. Organizacja zajęć sportowych
  2. Organizacja zawodów sportowych
  3. Zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów
 5. Zadanie nr 5 – “Działalność sekcji siatkowej wmiejscowości Pruchnik”
  Zakres zadania
  1. Organizacja zajęć sportowych
  2. Organizacja zawodów i konkursów
 6. Zadanie nr 6 – “Działalność sekcji kolarstwa rowerowego w gminie Pruchnik”
  Zakres zadania
  1. Organizacja zajęć sportowych
  2. Organizacja zawodów i konkursów

I. Podmiotem uprawnionym do złożenia oferty są:

Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy oraz jednostki organizacyjen podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
Przyznanie dotacji na realizacje zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)

II. Termin i warunki realizacji zadania:

  1. Termin reazlizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 XII 2005 r.
  2. Warunki realizacji zadania:
   zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę.

III. Termin składania ofert


Termin składania ofert upływa z dniem 21 III 2005 r godz. 1300
Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik
Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2003 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 93 poz. 1891)

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

  1. rozstrzygnięcie konkursu nastapi w terminie 30 dni od upływu terminu do składania ofert
  2. tryb oceny oferty
   Komisja konkursowa
   • stwierdza prawidłowośc ogłeoszenia konkursu oraz liczbę słożonych ofert,
   • otwiera koperty z ofertami i ustala, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu,
   • odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnia nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ich ofert na piśmie,
   • analizuje merytoryczną zawartosć ofert,
   • wybiera najkorzystniejszą ofertę i decyduje o wysokosci środków przeznaczonych na realizację zadania Gminy,
  3. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty
   Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
   • zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu
   • wartość merytoryczną projektu
   • koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych podmiotom oraz oczekiwaną wysokośc dotacji
   • staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu statnich trzech lat
   • dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta

V. Zasady przyznawania dotacji

Złożenie oferty realizacji zadania zawierające:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego przedsięwzięcia
  2. termin i miejsce realizacji zadania
  3. kalkulację przewidywanych kosztów jego realizacji
  4. proponowane wielkości dotacji
  5. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
  6. informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania i innych źródeł
  7. kserokopie potierdzone za zgodność z oryginałem wpisu czy zaświadczenie właściwego organu rejestrowego do którego organizacja została wpisana oraz statut
  8. oświadczenie osób reprezentujących wnioskodawcę o nieprowadzeniu działań przez wnioskodawcę w celu osiągnięcia zysku.

VI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

  1. Zadanie nr 1 – “Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik”   -   32.000 zł
  2. Zadanie nr 1 – “Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka”   -   10.000 zł
  3. Zadanie nr 1 – “Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice”   -   10.000 zł
  4. Zadanie nr 1 – “Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi”   -   10.000 zł
  5. Zadanie nr 5 – “Działalność sekcji siatkowej w miejscowości Pruchnik”   -   4.000 zł
  6. Zadanie nr 6 – “Działalność sekcji kolarsko rowerowej w gminie Pruchnik”    -   3.000 zł

VII. Informacje o zrealizowanych w roku ogłoszeniu konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i wiązanych z nim kosztami, w tym wysokość udzielonej dotacji.

W 2004 r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wydatkowano kwotę 85.736 zł. Nie udzielono dotacji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2005 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.