Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice

IZ 271/6/2019                                                                                                                                       Pruchnik, dnia 07-05-2019 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice”

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 07-05-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 700 000,00  zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja
i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych w ofertach

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

255 313,03

5 lat

do 27-09-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

„USŁUGOWIEC”

Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

625 987,14

5 lat

do 27-09-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

3

Bieżące Utrzymanie Dróg

Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37-755 Krzywcza

638 126,20

5 lat

do 27-09-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

4

Usługi Transportowe

Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

771 383,87

5 lat

do 27-09-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

Ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

702 087,96

5 lat

do 27-09-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

6

ZAKŁAD DROGOWY
Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A

37-560 Pruchnik

542 761,51

5 lat

do 27-09-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.05.2019 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż