IZ 271/6/2019                                                                                                       Pruchnik 10-05-2019 r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

ZAKŁAD DROGOWY Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 16-05-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę)

Wartość oferty brutto

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

6

ZAKŁAD DROGOWY

Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A

37-560 Pruchnik

542 761,51

        542 761,51

P1= ----------------- *60= 60

        542 761,51

P2 = 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę)

Wartość oferty brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

255 313,03

Oferta odrzucona

2

„USŁUGOWIEC”

Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

623 578,96

        542 761,51

P1= ----------------- *60= 52,22

        623 578,96

P2 = 5 lat = 40 pkt

92,22

3

 

Bieżące Utrzymanie Dróg

Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37-755 Krzywcza

638 126,20

        542 761,51

P1= ----------------- *60= 51,03

        638 126,20

P2 = 5 lat = 40 pkt

91,03

4

Usługi Transportowe

Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

771 383,87

        542 761,51

P1= ----------------- *60= 42,22

        771 383,87

P2 = 5 lat = 40 pkt

82,22

5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

702 087,96

        542 761,51

P1= ----------------- *60= 46,38

        702 087,96

P2 = 5 lat = 40 pkt

86,38

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono ofertę nr 1.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:10.05.2019 08:04
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:10.05.2019 08:04