IZ 271/8/2019                                                                                                                                      Pruchnik 14-05-2019 r.

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

„Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 20-05-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji
i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

3

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

184 138,81

        184 138,81

P1= ----------------- *60= 60

        184 138,81

P2 = 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji
i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Konsorcjum firm:

Lider: ES-BUD INVEST Eliza Szyszkowska

Ul. Lubelska 37

26-600 Radom

Partner: Firma Budowlana ES-BUD

Robert Szyszkowski

Bielicha 26

26-600 Radom

214 020,00

        184 138,81

P1= ----------------- *60= 51,62

        214 020,00

 

P2 = 5 lat = 40 pkt

91,62

2

Usługi Remontowo – Budowlane

Mariusz Pich

Ul. Ks. B. Markiewicza 118

37-560 Pruchnik

238 134,49

        184 138,81

P1= ----------------- *60= 46,40

        238 134,49

P2 = 5 lat = 40 pkt

86,40

4

Firma Remontowo – Budowlana Mirosław Piątek

Mirocin 379

37-200 Przeworsk

248 826,59

        184 138,81

P1= ----------------- *60= 44,40

        248 826,59

P2 = 5 lat = 40 pkt

84,40

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:14.05.2019 14:03
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:14.05.2019 14:03