IZ 271/7/2019                                                                                                                                                                  Pruchnik 20-05-2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

„Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Remontowo – Budowlane Kucab Jacek, Pawłosiów 295, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 27-05-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji
i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

3

 

Usługi Remontowo-Budowlane

Kucab Jacek

Pawłosiów 295

37-500 Jarosław

163 013,35

        163 013,35

P1= ----------------- *60= 60

        163 013,35

P2 = 5 lat = 40 pkt

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji
i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Usługi Stolarsko-Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

172 337,45

        163 013,35

P1= ----------------- *60= 56,75

        172 337,45

P2 = 5 lat = 40 pkt

96,75

2

F.H.U.T. „POSTERUS”

Piotr Korytko

ul. Ks. Bronisława Markiewicza 26, 37-560 Pruchnik

173 635,89

        163 013,35

P1= ----------------- *60= 56,33

        173 635,89

P2 = 5 lat = 40 pkt

96,33

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:20.05.2019 09:28
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:20.05.2019 09:31