Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice

Ogłoszenie nr 540200920-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.
Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510103766-N-2019
Data: 27/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 65090042400000, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 610350.38 Waluta PLN
W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 622557.39 Waluta PLN
 
 
 
 
 
Ogłoszenie nr 510103766-N-2019 z dnia 27-05-2019 r.
Gmina Pruchnik: Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538073-N-2019.............................
 
Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia znajduje sie do pobrania poniżej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2019 10:22