Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 27 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 32/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.05.2019

w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i ośrodków dzieci/uczniów niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Pruchnik, realizujących wychowanie przedszkolne, roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

a podstawie art. 32 ust. 6 -7 oraz art. 39 ust. 4 – 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci/ uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, będących mieszkańcami Gminy Pruchnik.
 2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni. 

§ 2.

 1. Zwrot kosztów przejazdu dzieci/uczniów o których mowa w §1 przysługuje rodzicom/opiekunom w następujących przypadkach dowozu:
  • prywatnym samochodem osobowym,
  • środkami komunikacji publicznej.
 2.  Zwrot kosztów przejazdu dzieci/ uczniów niepełnosprawnych przysługuje wyłącznie za liczbę dni obecności w przedszkolu, szkole lub ośrodku, za dni nieobecności ucznia niepełnosprawnego zwrot kosztów nie przysługuje.

§ 3.

 1. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów przejazdu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Pruchniku wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, wraz z:
  1. aktualnym orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
  2. aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności ucznia, (o ile takie orzeczenie zostało wydane),
  3. zaświadczeniem przedszkola/ szkoły lub ośrodka potwierdzającym fakt uczęszczania ucznia do przedszkola/szkoły lub ośrodka w danym roku szkolnym.
 2. Wniosek należy złożyć do dnia 1 września każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie określonego terminu.

§ 4.

 1. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3 zawierana jest umowa pomiędzy rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia a Burmistrzem Pruchnika określająca warunki zwrotu kosztów przejazdu.
 2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawierana jest na rok szkolny, począwszy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2a i 2b do zarządzenia.
 3. W umowie o której mowa w ust. 1 może zostać ustalone, iż dowóz ucznia może odbywać się samochodem własnym jeżeli:
  • nie ma możliwości dojazdu środkiem komunikacji zbiorowej,
  • godziny dowozu i odwozu komunikacją zbiorową znacznie odbiegają od godzin zajęć w szkole,
  • z innych ważnych przyczyn, takich jak stan zdrowia ucznia, gdy dowóz własnym samochodem jest bardziej wskazany.
 4.  W przypadku dowożenia ucznia samochodem prywatnym, gdy nie występują okoliczności o których mowa w pkt. 3, zwrot kosztów transportu będzie dokonywany w wysokości równoważnej cenie biletów z uwzględnieniem ulg za przejazdy środkami transportu publicznego ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem.
 5. W razie zmiany okoliczności faktycznych, umowa może zostać zmieniona na wniosek, o którym mowa w § 3 również w trakcie roku szkolnego.

§ 5.

 1. Podstawę obliczenia zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1, stanowi - dla dowozu:
  1. środkiem komunikacji publicznej – równowartość ceny dwóch biletów miesięcznych lub biletów jednorazowych z uwzględnieniem ulg przysługujących na podstawie odrębnych przepisów z miejsca zamieszkania ucznia do miejscowości, w której znajduje się szkoła lub ośrodek, które należy dołączyć do rozliczenia o którym mowa w ust. 2;
  2. własnym samochodem - iloczyn czterokrotnej (dwa kursy z dzieckiem i dwa samodzielne) odległości z miejsca zamieszkania ucznia do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły lub ośrodka i liczby dni obecności dziecka w placówce wg zaświadczenia wydanego przez dyrektora placówki oraz stawki – 0,60 zł za 1 km przebiegu.
 2. Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał umowę, o której mowa w § 4, składa rozliczenie kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna.
 3. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest w okresach miesięcznych, na podstawie pisemnego rozliczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.
 4. Rozliczenie kosztów przejazdu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, nie później niż do 10 –go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia.
 5. Należność z tytułu zwrotu kosztów przejazdu wypłaca się miesięcznie z dołu w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez rodzica rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, przelewem na konto bankowe rodzica.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s oświaty.

§ 8.

Traci moc Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Pruchnika z dnia 14 września 2011 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 27 maja 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2019 23:26