POSTĘPOWANIE NA "Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I" ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Ogłoszenie nr 510132477-N-2019 z dnia 01-07-2019 r.
Gmina Pruchnik: Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560565-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 65090042400000, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZ 271/11/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I”, zwane dalej „robotami” lub „przedmiotem umowy”. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m. in.: Ścianki działowe, stolarka i ślusarka,Tynki, malowania i okładziny, Podłoża, izolacje, podkłady, posadzki,Elewacje, balustrada , Podjazd, chodnik z kostki brukowej betonowej, Wewnętrzna instalacja elektryczna, Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, Instalacja wewnętrzna wodociągowa, Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej, Istalacja c.o., Instalacja gazowa Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy w excelu do WYCENY stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. – 3 Arkusze. Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty. Dokumentacja obejmuje szerszy zakres niż objęty niniejszym postępowaniem przetargowym. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SIWZ), poleceniami nadzoru inwestorskiego z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania czynności w zakresie realizacji zamówienia - szczegóły określono w rozdziale IV SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45410000-4, 45420000-7, 45450000-6, 45330000-9, 45331000-6, 45333000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93.ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE NA "Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I" ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2019 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż