Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Burmistrz Pruchnika ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
– kasjer w Urzędzie Miejskim w Pruchniku

Wymiar etatu: 1/1

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe (preferowany kierunek – rachunkowość i finanse),
 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny staż w komórce finansowo-księgowej przy obrocie pieniężnym,
 3. znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie gospodarki kasowej, ustawy o finansach publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej,
 4. umiejętność obsługi komputera, (w tym programów finansowo-księgowych),
 5. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz.1260 z późn. zm.),
 6. pełna zdolność do czynności prawnych,
 7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 9. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania pożądane:

 1. Dokładność i terminowość
 2. Komunikatywność,
 3. Dyspozycyjność,
 4. Umiejętność pracy w zespole,
 5. Wysoki poziom etyki

III. Do głównych zadań na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. Prowadzenie kasy Urzędu – wpłaty i wypłaty na podstawie źródłowych dowodów kasowych dla budżetu i jednostek podległych oraz przechowywanie gotówki zgodnie z przyjętymi standardami, w tym z ustawą o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi;
  • przyjmowanie gotówki do kasy z jednoczesnym wystawieniem pokwitowania - tj. podatków i opłat lokalnych, gospodarki mieniem komunalnych, należności za wodę i ścieki, za odbiór odpadów komunalnych, za pochówki, świadczenie innych usług;
  • dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych dowodów (list płac, wypłat różnych świadczeń, zasiłków, delegacji, faktur itp.);
  • terminowe odprowadzanie zainkasowanych środków pieniężnych do banku obsługującego gminę;
  • bieżące sporządzanie raportów kasowych;
  • uzgadnianie i sprawdzanie stanu gotówki;
  • przyjmowanie do kasy innych środków pieniężnych zastępujących gotówkę (czeki, weksle, gwarancje bankowe)
  • obsługa płatności bezgotówkowych,
  • prowadzenie ewidencji depozytów;
 2. bieżące prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (kwitariuszy, czeków, druków rozrachunkowych itp.);
 3. przestrzeganie zasad ochrony i transportu środków pieniężnych wpłacanych i pobieranych z banku;
 4. współpraca z pracownikami księgowości podatkowej i budżetowej;
 5. wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza lub bezpośredniego przełożonego.

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony –max. 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 3.  zasady wynagradzania – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Pruchniku,
 4. praca biurowa w oddzielnym pomieszczeniu (kasa).

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 3. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
 5. w pełni z praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 8. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku w zaklejonej kopercie, w terminie do dnia 19 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko urzędnicze – kasjer w Urzędzie Miejskim w Pruchniku”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Pełny wykaz kandydatów spełniających określone wymagania formalne umieszczony zostanie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pruchniku (www.pruchnik.bip.info.pl)
w terminie do dnia 24 lipca 2019 r., wraz z informacją o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na wskazanej stronie BIP i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pruchniku w terminie do 14 dni od zakończenia procedury naboru (w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata) lub w terminie do 14 dni od zatrudnienia wybranego kandydata.

Ponadto informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie wynosi mniej niż 6 %.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer w Urzędzie Miejskim w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:04.07.2019 16:25
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.07.2019 16:25