IZ 271/9/2019                                                                                                                                              Pruchnik 08-07-2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

„Usługowiec” Marcin Krzysztan, Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 15-07-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji
i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

5

„Usługowiec”

Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

106 203,12

        106 203,12

P1= ----------------- *60= 60

        106 203,12

P2 = 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji
i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Usługi Transportowe
Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

140 089,01

        106 203,12

P1= ----------------- *60= 45,49

        140 089,01

P2 = 5 lat = 40 pkt

85,49

2

Roboty Ogólno-Budowlane „BRUKARSTWO”

Bogdan Babiś

37-565 Roźwienica 174

121 906,53

        106 203,12

P1= ----------------- *60= 52,27

        121 906,53

P2 = 5 lat = 40 pkt

92,27

3

Zakład Drogowy

Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

118 383,81

        106 203,12

P1= ----------------- *60= 53,83

        118 383,81

P2 = 5 lat = 40 pkt

93,83

4

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37-755 Krzywcza

118 631,83

        106 203,12

P1= ----------------- *60= 53,71

        118 631,83

P2 = 5 lat = 40 pkt

93,71

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:08.07.2019 08:28
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:08.07.2019 08:28