ZAPYTANIE, ODPOWIEDŹ, UZUPEŁNIENIE Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie Gminy Pruchnik

Pruchnik, 15-07-2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie Gminy Pruchnik”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, dotyczące treści zapytania ofertowego i jego załączników. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1

Proszę o podanie konkretnych długości piłkochwytów jakie mają być zamontowane na poszczególnych obiektach.

Odpowiedź 1

W załączeniu przedkładamy mapki poglądowe (3szt.) z naniesionymi długościami.

 

Ponadto Zamawiający uzupełnia pkt 6a zapytania ofertowego o wskazanie e-maila na jaki potencjalny Wykonawca może przesłać ofertę.

Pkt 6a zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: „przesłać e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres e-mail: zampub@gminapruchnik.pl

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego i jego załączników pozostają bez zmian.

 

z up. Burmistrza

mgr Agnieszka Wojdyła

Kierownik Referatu Inwestycji

 i Zamówień Publicznych

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy oferenci winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/rozeznanie cenowe. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część zapytania ofertowego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE, ODPOWIEDŹ, UZUPEŁNIENIE Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2019 14:08