Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 
Ogłoszenie nr 540187658-N-2019 z dnia 06-09-2019 r.
Pruchnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510147052-N-2019
Data: 17-07-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 65090042400000, ul. ul. Rynek 1, 37-560
Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl,
faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 116884.70 Waluta PLN
W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 157794.35
Waluta PLN
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie nr 510147052-N-2019 z dnia 17-07-2019 r.
Gmina Pruchnik: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562351-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 65090042400000, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZ 271/9/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,w tym: w obrębie Świebodna dz. o nr ewid. 407, 512, 560, w obrębie Rozbórz Długi, dz. o nr ewid.120/2, 121, 246, w obrębie Pruchnik, dz. o nr ewid.726/6 zwane dalej „robotami” lub „przedmiotem umowy”.2.Zakres zamówienia obejmuje m. in.: Roboty pomiarowe, Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, Podbudowy, Nawierzchnie, Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych.3.Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy w excelu do WYCENY stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. – 3 Arkusze. Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SIWZ), poleceniami nadzoru inwestorskiego z zachowaniem zasad wiedzy technicznej,obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 5.Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania poniższych czynności w zakresie realizacji zamówienia - szczegóły określono w rozdziale IV SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45232451-8, 45100000-8, 45233200-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 116884.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: „Usługowiec” Marcin Krzysztan
Email wykonawcy: marcin5148@op.pl
Adres pocztowy: Wola Węgierska 1
Kod pocztowy: 37-560
Miejscowość: Pruchnik
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 106203.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106203.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 140089.01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.07.2019 09:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż