OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUCHNIKU Przygotowanie wydanie i dostarczenie posiłków dla dzieci szkolnych od 02 września 2019r. do 25 czerwca 2020r.

Pruchnik, 17-07-2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138 lit o ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.- dalej ustawa PZP).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia

Przygotowanie wydanie i dostarczenie posiłków dla dzieci szkolnych od 02 września 2019r. do 25 czerwca 2020r. (drugie danie (3 razy w tygodniu z mięsem) + kompot). Zamawiający zastrzega że liczba osób może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od liczby wydanych decyzji przez OPS w Pruchniku. Poniższa tabela przedstawia szacunkowe ilości:

drugie danie (3 razy w tygodniu z mięsem) + kompot

Rodzaj posiłku

Ilość

(dni)

Ilość dzieci

Szkoła Podstawowa w Kramarzówce

185

33

Szkoła Podstawowa w Jodłówce

185

18

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruchniku

185

14

Szkoła Podstawowa w Świebodnej

185

3

Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim

185

55

                                                                                              Razem: 123 uczniów

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia 02 września 2019r. do dnia 25 czerwca 2020
 2. Dokumenty wymagane od Oferenta Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.
 3. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do udzielania wyjaśnień treści niniejszego zapytania: Marta Wałach – Dyrektor OPS w Pruchniku, tel. 16/6236116
 4. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 23.07.2019 do godz. 11:00 na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.
 5. Ofertę można: a)przesłać e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres: ops@opspruchnik.pl; b)złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pok. Nr 10) lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik. 1.Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, oferta na:

„Przygotowanie i wydanie ciepłych posiłków dla dzieci szkolnych od 02 wrzesnia 2019r. do 25 czerwca 2020 r.” nie otwierać do 23-07-2019 r. do godz. 11:05”

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 1. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie złożona i oznaczona w sposób wskazany w pkt. 6, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05 w pok. Nr 10
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 4. Oferta powinna być sporządzona trwałą czytelną techniką w języku polskim.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
 6. W ofercie należy podać kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w PLN, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, na wzorze formularza ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z podaniem cen jedn. poszczególnych pozycji.
 7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.
 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 9. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
 10. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź uzupełnień braków formalnych, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
 11. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych.
 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
 1. Cena oferty – 80 %

Kryterium oceny ofert stanowić będzie najniższa cena zaproponowana przez oferenta

Kryteria oceny ofert

Waga (%)

 1. Cena oferty

80 %

 1. Aspekty społeczne

20 %

 1. Cena - 80 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena/ cena badanej oferty) x 80 pkt

W kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

 1. Aspekty społeczne - 20 %

W tym kryterium 20 pkt otrzyma oferta Wykonawcy, który jest zakładem pracy chronionej  lub innym podmiotem, którego działalność, lub działalność jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

 1. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
 2. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
 3. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 652 ze zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
 4. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.);
 5. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.);
 6. osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 51, z późn. zm. );
 7. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
 8. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 823 ze zm.).

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których wyżej mowa wynosi nie mniej niż 30%.

Zamawiający przyzna punkty za kryterium 2. Aspekty społeczne na podstawie oświadczenia zamieszczonego w treści Formularza ofertowego – załącznik nr 1.

Oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków określonych w kryterium – aspekty społeczne otrzyma 0 pkt.

Punktacja ogólna = Liczba punktów za kryterium  1. Cena + Liczba punktów za kryterium 2. Aspekty społeczne.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. Punkty za kryteria pozacenowe zostaną przyznane na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym. Formularz cenowy nie podlega uzupełnieniu.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Zasady prowadzonego postępowania reguluje niniejsze zaproszenie do złożenia oferty – ogloszenie o zamówieniu.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia w przypadku przekroczenia kwoty jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia.
 3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 4. Oferenci mogą wziąć udział w spotkaniu, na którym zostaną otwarte oferty.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający może podać kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający sporządzi notatkę służbową, która może zostać umieszczona na stronie Zamawiającego, BIP, BIP Urzędu Miejskieg w Pruchniku lub przekazana oferentom biorącym udział w zapytaniu na wskazany adres/nr: pocztowy, e-mail, fax, Informację można uzyskać pod nr telefonu 16-623-61-16 lub e-mailem: ops@opspruchnik.pl. Informacja/notatka z rozeznania rynku będzie zawierać co najmniej: nazwę oferenta, adres, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informację/notatkę z rozeznania rynku zaleca się aby Zamawiający udostępnił w taki sam sposób jak dokonał przekazania zaproszenia do złożenia oferty/ogłoszenia o zamówieniu.
 7. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
 8. O terminie zawarcia umowy Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie powiadomiony telefoniczne.
 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i ocen.
 10. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi Wytycznymi.
 12. W przypadku gdy nie wpłynęła żadna oferta albo wszystkie oferty zostaną odrzucone ze względu na to, że nie spełniają wymogów określonych w zapytaniu ofertowym – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania przedmiotowej procedury, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy kwota najkorzystniejszych ofert przewyższa wartość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, zabezpieczonych w budżecie.
 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia w trakcie postępowania.
 17. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy.
 18. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 750 000 euro.
 19. Usługa stanowi usługę społeczną, określoną w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 16 lutego w sprawie zamówień publicznych uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UEL z 2014 r. Nr. 94, s. 65).
 20. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 21. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku z siedzibą przy ul. Rynek 1,
  w Pruchniku (kod pocztowy: 37-560), tel.: 16-6236116, adres e-mail: ops@opspruchnik.pl reprezentowany przez Dyrektora Panią Martę Wałach, tel.: 16-6236116.
 • Inspektorem do spraw ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku jest Pan Paweł Dzień, adres emal:iod@gminapruchnik.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z nieniejszym postępowaniem – zapytaniem ofertowym – ogłoszeniem o zamówieniu,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z aktualnie obowiązującą Instrukcją kancelaryjną oraz Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązujących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku

Marta Wałach

Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Wzór umowy

Nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

*niepotrzebne skreślić lub usunąć

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUCHNIKU Przygotowanie wydanie i dostarczenie posiłków dla dzieci szkolnych od 02 września 2019r. do 25 czerwca 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.07.2019 12:47