Dowóz Dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu

Wójt Gminy Pruchnik

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. “Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
w Jarosławiu”

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

  Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 22.000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

  Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz 873 z późn. zm)
  W otwartym konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 XII 2005 r.
 2. Warunki realizacji zadania
  1. dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Pruchnik z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania
  2. dowóz dzieci odbywać się może środkiem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich)
  3. w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi

IV. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa z dniem 21 stycznia 2005 r. do godziny 1300
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Pruchniku, 37-560 Pruchnik
Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2003 r. )Dz. U. Z 2003 r Nr 93 poz. 1891)

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzoenj przez niego działalności
  2. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastapi w terminie 30 dni od upływu składania ofert
 2. Tryb oceny ofert:
  Komisja konkursowa:
  1. stwierdza prawidłowośc ogłeoszenia konkursu oraz liczbę słożonych ofert,
  2. otwiera koperty z ofertami i ustala, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu,
  3. odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnia nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ich ofert na piśmie,
  4. analizuje merytoryczną zawartosć ofert,
  5. wybiera najkorzystniejszą ofertę i decyduje o wysokosci środków przeznaczonych na realizację zadania Gminy,
 3. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty
  Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
  1. zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu
  2. wartość merytoryczną projektu
  3. koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych podmiotom oraz oczekiwaną wysokośc dotacji
  4. staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu statnich trzech lat
  5. dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta

VI. Informajce o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokośc udzielonej dotacji:

W roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim tj. 2003 na realizację zadania pn. “Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” wydatkowano kwotę 37.152 zł

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowóz Dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2004 08:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.