Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr VI/23/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U .2013. 885 z póż. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 798 850,00zł, w tym:

 • wypływa ze sprzedaży drewna 450,00
 • dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 560 000,00
 • pomoc finansowa z Gminy Kańczuga na remont drogi w m. Świebodna 50 000,00
 • wpływy z usług 400,00
 • zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu zamieszkałego na terenie innej gminy 15 000,00
 • pomoc finansowa z Gminy Rozwienica do dowozu ich mieszkańców do SDS 10 000,00
 • dotacja na utworzenie kluby Senior + 150 000,00
 • środki należne gminie za prowadzenie funduszu alimentacyjnego 10 000,00
 • odsetki od nieterminowo wpłacanych opłat 2 000,00
 • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 316 020,00zł, w tym:

 • subwencja oświatowa 316 020,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji MF Nr ST3.4750.1.2019, MF/FS9.4143.3.67.2019.MF826, Uchwały nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Kańczudze oraz porozumienia z Gmina Rozwienica.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 141 955,00zł, w tym:

 • remont dróg zniszczonych w skutek ulewnych deszczy 700 000,00
 • opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji dla dwóch obiektów oświatowych 60 000,00
 • zakup paliwa do samochodu dowożącego osoby do ŚDS 10 000,00
 • utworzenie Klubu Senior + 188 000,00
 • zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek 65 445,00
 • zakup usług w ośrodku opiekuńczo wychowawczym 3 510,00
 • usuwanie azbestu 15 000,00
 • dotacja dla domu kultury 40 000,00
 • remont drogi w m . Świebodna 60 000,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 150 000,00zł, w tym:

 • remont dróg gminnych 150 000,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 509 125,00zł,  w tym;

 • wolne środki , których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 125,04zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4 125,04zł.

§ 5.

Na wniosek Zebrania Wiejskiego sołectwa Rozbórz Długi dokonuje sie zmiany przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego w tej miejscowości:

zmiany polegają na wykreśleniu przedsięwzięć:

 • wykonanie siłowni zewnętrznej obok szkoły podstawowej 32 000,00zł (90095-6050)
 • wykonanie ogrodzenia siłowni 7 000,00zł (90095-6050)
 • wykonanie chodnika do siłowni 4 315,50zł (90095-6050)

a wprowadzeniu następujących nowych przedsięwzięć:

 • wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego 20 000,00zł (90015-6050)
 • zakup i montaż zasłon na ściany boczne wiaty tanecznej oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP 23 315,50zł (75412-4210 - 6 000,00), (75412-4270 -17 315,50)

§ 6.

Dokonuje się zmiany podmiotu otrzymującego dotację poprzez:

 1. Zmniejszenie pozycji w uchwale budżetowej Kluby sportowe 13 000,00zł
 2. Wprowadzenie nowej pozycji w uchwale budżetowej :

 Podmiot wybrany w drodze konkursu na kwotę 13 000,00zł
 na realizację zadania : szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną w miejscowości Kramarzówka

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2019 06:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż