Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2018 rok.

UCHWAŁA Nr VII/29/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019. poz. 506) oraz art.271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z póz. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Po zapoznaniu się z:

  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pruchnik za rok 2018
  2. Sprawozdaniem finansowym za rok 2018
  3. Opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 r.
  4. Informacja o stanie mienia gminy Pruchnik
  5. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku
    • udziela się absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2018 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.06.2019 15:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż