Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr VII/30/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z późn.zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 262 280,00 zł, w tym:

 • wypływa ze sprzedaży drewna 15 200,00zł
 • dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 150 000,00zł w obrębach:
  • Świebodna,
  • Rozbórz Długi,
  • Pruchnik
 • sprzedaż składników majątkowych 5 580,00zł
 • odsetki od nieterminowych wpłat 1 500,00zł
 • dotacja od Konserwatora zabytków na prace:
  • remontowo- konserwatorskie przy pozostałościach zamku w Węgierce 70 000,00zł
  • remontowo- konserwatorskie przy d. cerkwi greckokatolickiej w Kramarzówce 20 000,00zł

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 452 841,18zł, w tym:

 • modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 150 000,00zł
 • wykonanie badań elektrooporowych na terenie gminy 50 000,00zł
 • prace remontowe przy d. cerkwi 20 000,00zł
 • prace remontowo- konserwatorskie przy pozostałościach zamku w Węgierce 70 000,00zł
 • diety radnych 40 127,00zł
 • zakup klimatyzatora do budynku remizy OSP w Kramarzówce 14 000,00zł
 • budowa sali gimnastycznej w Jodłówce 15 400,00zł
 • dotacja dla przedszkola niepublicznego w Pruchniku 75 334,00zł
 • wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli 800,00zł
 • odpis na FSS dla nauczycieli emerytów 17 180,18zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 64 000,00zł, w tym:

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne w urzędzie 20 000,00zł
 • inkaso podatków 14 000,00zł
 • obsługa długu publicznego 30 000,00zl

§ 3.

Udziela się dotacji celowej dla OSP Jodłówka w kwocie 3 114,00 zł na zakup wyposażenia.

§ 4.

Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy Pruchnik na kwotę 133 800,22zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 133 800,22zł.

§ 5.

Zwiększa sie przychody budżetu gminy o kwotę 129 675,18zł, w tym:

 • wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.06.2019 15:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż