Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

UCHWAŁA Nr VII/32/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Zarządu Oddziału ZNP w Pruchniku,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.06.2019 16:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż