IZ 271/14/2019                                                                                     Pruchnik 02-08-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naPrzebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytania: 

Zwracamy się prośbą o wjaśnienia do przetargu pn." Przebudowa i prace remontowo-konserwatorskie kaplicy przedpogrzebowej w m. Kramarzówka"

1. w poz. przedmiaru nr. 4 wykucie starych spoin w murach - brak poz. wypełnienia spoin np. materiałem Fugenmortel.

2. poz. 13 przedmiaru wykonanie tynku renowacyjnego na powierzchni ścian czy nie należy przyjąć z KNR 40 odpowiadającego technologii wykonywanych robót, tynki renowacyjne wykonywananie w technologii trzy warstwowej .

3. poz.14 uzupełnienie tynków zewnętrznych tynki cementowo-wapienne - czy nie należy przjąć jako tynki trzy warstwowe z KNR 1901 lub TZKNBK 8.

4. Czy na powierzchni tynków cementowo-wapiennych  nie należy wykonać tynkiem renowacyjnowacyjnym gr. do 3 mm aby całość elewacji była wykonana byla jednej sytemnie 

5. w poz. 16 przedmiaru przjęto profile ciągnione o szr. w rozwinięciu 40 cm prosimy o detal profila.

6. czy Inwestor pod odbiciu tynków przewiduje flekowanie ścian.

7. brak pozycji rusztowań.

 

Odpowiedzi na pytania:

Ad.1 - Ad.7

Roboty budowlane należy wycenić na podstawie zmodyfikowanego/zmienionego dnia 02-08-2019 r. kosztorysu ofertowego

Ad.6 Profile według załączonych zdjęć.

Ad.7 Zgodnie z zapisami rozdziału XV SIWZ „...Cena powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia…”.

Załączniki:

  1. Zmodyfikowany/zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ,

  2. zdjęcia (4szt.)

 

z up. Burmistrza

mgr Agnieszka Wojdyła

Zastępca Burmistrza

 

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:02.08.2019 12:12
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:02.08.2019 12:17