IZ 271/14/2019                                                             Pruchnik 02-08-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naPrzebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

SIWZ rozdział XXIII ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Dokonuje się modyfikacji załącznika nr 8 do SIWZ kosztorys ofertowy do wyceny oraz uzupełnia się załącznik nr 1 do SIWZ o zdjęcia poglądowe (w załączeniu).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Burmistrza

mgr Agnieszka Wojdyła

Zastępca Burmistrza

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi/2019 rok/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:02.08.2019 12:17
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:02.08.2019 12:21