OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PRUCHNIK NR 3 Informacja o złożonych ofertach

Pruchnik, dnia 14.08.2019 r.

Informacja o złożonych ofertach

na podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO,

 

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku Nr 3

 

  1. Przedmiot zamówienia: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Nr 3 w Pruchniku celem zwiększenia potencjału technicznego 

  2. Zestawienie dokonanego rozeznania rynku potencjalnych wykonawców:

lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana cena

Inne

  1.  

Sklep998 Monika Olejko,
ul. Józefa Lompy 11, 67-200 Głogów

20 446,29

W ofercie poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową polegająca na tym, iż w kolumnie wartość brutto w pozycji. dot. kombinezonów ochronnych nie wpisano wartości, co wpłynęło na ogólną wartość oferty.

  1.  

Sklep Pożarniczy REMIZA24 s.c.
Pólko 50, 62-817 Żelazków

19 894,02

-

  1.  

FHW REFLEX Leszek Zenker

Ul. Zdrojowa 39, 33-300 Nowy Sącz

19 889,85

W ofercie poprawiono oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnym wpisaniu do formularza ofertowego kwoty 19 889,95 zł, pomimo poprawnego wyliczenia, zsumowania wszystkich pozycji w kalkulacji szczegółowej tj. kwotę 19889,85 zł

  1.  

ZOSP RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Biuro Terenowe

Pl. Św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl 

22 231,82

-

4. W wyniku przeprowadzonego: faxem, e-mailem, telefonicznie/ pisemnie* rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym będzie udzielenie przedmiotowego zamówienia:

lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Inne

  3)

FHW REFLEX Leszek Zenker

Ul. Zdrojowa 39, 33-300 Nowy Sącz

19 889,85

W ofercie poprawiono oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnym wpisaniu do formularza ofertowego kwoty 19 889,95 zł, pomimo poprawnego wyliczenia, zsumowania wszystkich pozycji w kalkulacji szczegółowej tj. kwotę 19889,85 zł

z uwagi na fakt, iż oferuje on najniższą cenę

(wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy)

UWAGA!

Ogłoszenie wyników i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi po zapewnieniu odpowiednich środków finansowych z budżetu Gminy Pruchnik na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Pruchniku, planowanej w trzeciej dekadzie sierpnia 2019 roku.

Prezes OSP Pruchnik Nr 3

Krzysztof Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PRUCHNIK NR 3 Informacja o złożonych ofertach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.08.2019 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż