IZ 271/12/2019                                                                                                  Pruchnik 28-08-2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

„Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 03-09-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

149 965,76

        149 965,76

P1= ----------------- *60= 60

        149 965,76

P2 = 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Firma Budowlano-Remontowa

BALBUD

Ul. Górnoleżajska 5

37-500 Jarosław

160 454,36

        149 965,76

P1= ----------------- *60= 56,08

        160 454,36

P2 = 5 lat = 40 pkt

96,08

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:28.08.2019 14:41
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:28.08.2019 14:41