Pruchnik, dnia 02.09.2019 r.

Notatka służbowa z rozeznania rynku

na podstawie regulaminu  udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO,

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku Nr 3

  1. Przedmiot zamówienia: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Nr 3 w Pruchniku celem zwiększenia potencjału technicznego 

  2. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy o dnia 31.10.2019 r.

  3. Zestawienie dokonanego rozeznania rynku potencjalnych wykonawców:

lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Inne

  1.  

Sklep998 Monika Olejko,
ul. Józefa Lompy 11, 67-200 Głogów

20 446,29

W ofercie sprostowano oczywistą omyłkę rachunkową polegająca na tym, iż w kolumnie wartość brutto w pozycji. dot. kombinezonów ochronnych nie wpisano wartości, co wpłynęło na ogólną wartość oferty.

  1.  

Sklep Pożarniczy REMIZA24 s.c.
Pólko 50, 62-817 Żelazków

19 894,02

N/D

  1.  

FHW REFLEX Leszek Zenker

Ul. Zdrojowa 39, 33-300 Nowy Sącz

19 889,85

W ofercie sprostowano oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnym wpisaniu do formularza ofertowego kwoty 19 889,95, pomimo poprawnego wyliczenia zsumowania wszystkich pozycji w kalkulacji szczegółowej tj. kwotę 19889,85

  1.  

ZOSP RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
w Rzeszowie Biuro Terenowe
Pl. Św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl 

22 231,82

N/D

4. W wyniku przeprowadzonego: faxem, e-mailem, telefonicznie/ pisemnie* rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Inne

  3)

FHW REFLEX Leszek Zenkner

Ul. Zdrojowa 39, 33-300 Nowy Sącz

19 889,85

W ofercie sprostowano oczywistą omyłkę pisarską polegającą na błędnym wpisaniu do formularza ofertowego kwoty 19 889,95, pomimo poprawnego wyliczenia zsumowania wszystkich pozycji w kalkulacji szczegółowej tj. kwotę 19889,85

z uwagi na fakt, iż oferuje on najniższą cenę

(wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy*)

Planowany termin podpisania umowy: 04.09.2019 r.

Prezes OSP w Pruchniku Nr 3

Krzysztof Szkoła

                                                                                           

* niepotrzebne skreślić

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PRUCHNIK NR 3 Notatka z rozeznania rynku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:02.09.2019 13:41
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.09.2019 13:41